"Tänk dig en orkester som spelar i perfekt samklang och i tid. Plötsligt börjar musikerna slumpmässigt spela medvetet fel, stämma om sina instrument och spela allt högre och högre. Resultatet blir ett outhärdligt ljudinferno som det omöjligt går att stå ut med. Detta är vad som händer med kroppens immunförsvar när den exponeras för smutsig el"

Elledningarna – en perfekt transportkanal för störningar.

Ett vanligt antagande är att faran från el på ett säkert sätt är begränsat till ledningarna. Men vad de flesta ännu inte vet är att ledningarna under de senaste decennierna blivit transportkanaler för farliga nivåer av radiofrekvent (RF) strålning och elektromagnetisk energi. Det elektriska ledningssystemet har, från att ha varit enbart bärare av en 50 Hz nyttosignal,  nu även blivit en väl fungerande antenn som strålar ut övertoner i form av elektromagnetisk energi i våra hem, skolor och arbetsplatser.

Elektromagnetiska störningar, elektriska föroreningar, transienter, spikar på nätet, smutsig el, övertoner - man kan kalla det vad man vill – är en lömsk form av elektriska föroreningar som intagit sin plats i våra bostäder och är här för att stanna.
I USA används benämningar som dirty electricity, electrical pollution, dirty power, och amerikansk forskning har flera gånger visat att smutsig el kan ge allvarliga hälsokonsekvenser.Smutsig el har blivit ett växande problem på grund av en dramatisk ökad användning av bland annat modern energieffektiv belysning. Den gamla hederliga miljövänliga glödlampan ska förbjudas och ersättas med högstrålande alternativ som lågenergilampor, diodlampor mm. Andra högstrålande produkter är elektroniska ljusregulatorer (dimmers), switchade nätaggregat, datorer, skrivare, faxar och olika typer av elektronisk nöjesutrustning. Störningarna tar bakvägen via elnätet.

Elektroniska bekvämligheter har den egenheten att de, även om de på kort sikt kan betraktas som energieffektiva, tenderar att alstra strålning som i sin tur kan ta bakvägen in i en byggnads elsystem. Störningarna transporteras i elsystemet och kan förorena en hel byggnad och även byggnader i grannskapet. Rent allmänt kan man säga att alla elabonnenter som ligger anslutna efter en högspänningstranformator hjälps åt att förorena varandras elmiljöer.

Spikarna från dina grannars elanvändning leds alltså rakt in i din bostad samtidigt som din egen användning av lågenergilampor etc transporteras ut till dina grannar.Ledningarnas storlek och temperatur avgör styrkan på störningarna.

Styrkan och frekvensen på den smutsiga elen bestäms av dimensioneringen av ledningarna, desto större ledningsarea på kablarna, desto större mängd smutsig el kan tränga in i bostäderna. I viss mån inverkar även årstider och temperaturer. Vintertid är oftast problemet större än övriga årstider beroende på att kyla ökar ledningens förmåga att leda störningar.
Ledningarnas längd kan avgöra hur stor dämpningen blir, långa ledningsavstånd ger större resistans och därmed bättre dämpning. Luftledningar dämpar bättre än kablar i mark. När man idag dimensionerar elkablar är det brukligt att ta till extra stor ledningsarea för framtida hänsyn, speciellt om kablarna grävs ned i marken.

Luftburen induktion

En annan faktor som bidrar till elektriska föroreningar är den luftburna strålningen. Den kännetecknas av att den förekommer på frekvenser från ca 1 Mhz upp till 10 Ghz. Här strålar alla radiostationer, tevestationer, allmänna kommunikationer, militär verksamhet,  mobiltelefoner, DECT, basstationer, WLAN, mikrovågsugnar mm. Enheterna skapar en elsmog, som inte bara direkt angriper kroppen biologiskt, utan även kan inducera spänningar i elnätet som sedan återstrålas inne i bostäderna. Detta blir då ytterligare en del av smutsig el att addera till tidigare nämnda.
En liten tröst är dock att mycket höga frekvenser har, på grund av sin korta våglängd, svårt att fortplanta sej via elnätet. Så det blir till största del radiosändare och allmänna kommunikationer i kortvåg och VHF-området som kommer att återstrålas.

Spikarna det stora problemet

Man kan nu undra vad som är det stora problemet, är det nyttosignalen på 50 Hz, eller de överlagrade spikarna som är problemet? Med ledning av historiska samband och övriga erfarenheter vill jag bestämt hävda att det är spikarna vi ska rikta in oss på. Det handlar om växlingshastighet och hur kroppens immunförsvar uppfattar snabba växlingsförlopp.
Den rena sinussignalen, som ska utgöra elnätets nyttosignal, växlar i ett mjukt förlopp 50 gånger per sekund. När störningar överlagras på nyttosignalen ökar växlingshastigheten och den mjuka sinusformade 50-hz signalen börjar bli taggig och inverkar på ett aggressivare sätt på kroppens biologi.

Om vi hade kunnat resa tillbaka i tiden, till elektrifieringens barndom i början av 1900-talet, hade vi sannolikt hittat en ren 50 Hz sinussignal som var fri från överlagrade störningar. Var den signalen biologiskt störande för den tidens människor? Med tanke på hur jordning utfördes på den tiden så drabbades säkert en del av symptom på elöverkänslighet, men i jämförelse med dagens okontrollerade ökning av smutsig el kan man nog säga att det var bättre förr.
Idag är det näst intill omöjligt att mäta en helt ren 50 Hz nyttosignal på elnätet. 

sinusvåg

Ideal nyttosignal så som den borde se ut.

 Spikar

Enstaka störningar från olika elektroniska laster

 noise.jpg

Börjar 50-Hz signalen se ut så här kan det bli hälsomässiga komplikationer

 

Smutsig el från vardagen

Här är några mätningar på elektriska fält med oscilloskop på vanligt förekommande elapparater och hemelektronik. Bilderna visar den utstrålade signalens utseende men tar ingen hänsyn till styrkan (amplituden). Mätningarna har utförts med kapacitiv mätprob ca 1 meter från källan om inget annat anges

Glödlampa


Elektriska fält från en vanlig glödlampa. Signalen borde vara sinusformad, men är störd pga omgivningens elanvändning.

 Lågenergilampa


Glödlampan har bytts ut  mot en lågenergilampa. Här är förklaringen till att man bör hålla sej en bra bit undan dessa lampor.

  Diodlampa

Diodlampa.jpg
Diodlamporna för 230 Volt har ett ytterst stört mönster som strålar på detta sätt. Säkerhetsavstånd på minst 6 meter rekommenderas

Väggmonterad dimmer
Dimmer.jpg
Dimmrar hackar sönder spänningen och skapar spikar på nätet
 Bänkarmatur för kök
Diskbanksarmatur.jpg
En lysrörsarmatur under ett köksskåp ger en extremt spikad och störd strålning långt ut i köket. 
 Skrivare-Kopiator-Scanner
Skrivare-Fax-kopiator.jpg
Denna dataskrivare strålar en högfrekvent intensiv och spikad signal. I det här fallet en HP PSC 2410 all in one. Sitt inte nära dataskrivare överlag. 
Badrumsspegel 
Badrumsspegel.jpg
Badrumsspegel med 12 V lågvolthalogen som belysning. Transformatorn ger  stark strålning.
 Router
Router.jpg
En 12 Volts matad router ger  svaga men märkbara spikar på nätet. Här en Netgear där den trådlösa funktionen är avstängd.
Batteridriven CD-spelare 
CD-spelare.jpg
En batteridriven CD-spelare ger spikar som kan induceras på elnätet om den står placerad intill elledningar.
Smutsig el som strålar ut från radiator för vattenburen värme  
Radiator.jpg
Här en mätning där mätproben placerats intill en radiator. Mätningen  visar hur grannarnas elanvändning strålas ut från jorden som från en antenn.
Smutsig el vid elcentral

Elcentral
Vid en elcentral i en hyres-fastighet är detta inget ovanligt. Alla omkringboendes elanvändning ger kraftiga störningar på jord, faser och nolla. 
 2 meter från TV-apparat

Intill-TV.jpg
På den gamla typen av TV med linjetransformator alstras ett extremt kraftigt elektriskt fält som går långt ut i rummet. LCD och plasma är snällare.


Går glödlampor ofta sönder?

Ett sätt man märker av om det finns smutsig el i bostaden är om glödlampor ofta går sönder. Lamporna är normalt tillverkade för en driftspänning på max 240 volt, och om de används i ett elnät där det finns mycket smutsig el måste de även använda den energi som finns lagrad i denna. Den totala spänningen kan då med råge överstiga lampans maximala spänning och den går sönder. Det är även vanligt att annan elektronik påverkas och – till synes oförklarligt – slutar fungera, eller brinner upp. Med en vanlig multimeter eller spänningsprovare kan man inte mäta spänningstillskottet som den smutsiga elen orsakar, då krävs speciella mätinstrument som kostar en bra slant.

Några ord om vindkraftverk

Elabonnenter som ansluts till ett elnät som matas från vindkraftverk kan drabbas av allvarliga hälsoproblem. Vanligt är ringningar i öronen, huvudvärk, sömnlöshet, muskelvärk, farligt högt blodtryck (som kräver medicinering), hjärtklappning, klåda i öronen, öroninflammationer, rinnande ögon, tryck över bröstet och en kamp för att andas. Symptomen försvinner när de lämnar området.
Det är även vanligt med störningar och dålig mottagning på radio och TV. Det är ingen eller dålig radiomottagning under eller i närheten av kraftledningar från vindkraftverken eftersom störningarna slår ut mottagningen.Vindkraftverk genererar en sinusvåg av varierande frekvens för att kunna dra nytta av hela skalan av vindhastigheter. Men elnätet kräver 50 Hz, så den varierande frekvensen omvandlas till likström, för att sedan på elektronisk väg åter konverteras till 50 Hz växelspänning.
Växelriktare genererar kraftiga spikar som följd av omvandlingen från likspänning till växelspänning,


Infraljud

Det är inte enbart störningar på elnätet som orsakar problem vid vindkraft, det finns även en komponent som kallas infraljud. Lågfrekvent buller som inte kan uppfattas av örat har visat sej vara ytterligare en orsak till hälsoproblem.
Vindkraftverkens propellrar slår genom luften och orsakar ett buller som fortplantas flera kilometer, detta sker på låga frekvenser som på kort tid kan slå ut kroppens immunförvar.

Problem som rapporterats som följd av infraljud:·        Sömnstörningar, som är det vanligaste problemet
·        
Störningar i puls och andning.
·        
Depression - allmän olust
·        
Trötthet
·        
Huvudvärk
·        
Yrsel
·        
Illamående
·        
Problem med koncentration och minne
·        
Irritation

Symptomen är snarlika de som orsakas från elsystemets spikar och det kan vara svårt att avgöra vad som är vad. När det gäller infraljud bör avståndet från bostad till vindkraftverk vara minst 2 km.

Åtgärder

Det effektivaste sättet att komma tillrätta med smutsig el är eget jordtag och filtrering av faser och nolla.
Åtgärderna kräver ingrepp av behörig elinstallatör.
  • Eftersom störningarna finns på jorden måste den renas för att inte jordade föremål i bostaden ska stråla ut störningarna som från en antenn. Eget jordtag, som är galvanisk avskilt från elleverantörens inkommande elmatning (elservis), är ett bra sätt reducera jordbundna störningar. Från och med 2009 är detta tillåtet enligt nya regler från Elsäkerhetsverket. Monteringen kräver jordfelsbrytare och innebär ibland byte av elcentral.
  • Störningarna finns även på faser och nolla som då kan filtreras med antingen isolationstranformator eller ett nätfilter i kombination med ferriter.
  • Installation av nätfrånkopplare kan vara ett komplement till eget jordtag och filtrering. Då kommer spänningen att brytas då sista lampas släckts och kopplas automatisk på när man tänder den igen. Nätfrånkopplare installeras främst i sovrum.
När det gäller åtgärder mot infraljud finns idag inga vetenskapligt belagda metoder annat än att hålla bra avstånd till källorna.

gem
Rencke El och Mätteknik, Hyacintgatan 2, 653 45 Karlstad. Tel 070-453 01 01
Organisationsnummer: SE610921711401                    Innehar F-skatt