Elektromagnetisk kompatibilitet – EMC är en utrustnings förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning.  Utrustningar delas in i apparater och fasta installationer från små handhållna apparater, maskiner till el- telenät och belysningsanläggningar.

Inom industriell verksamhet finns 2 grundläggande orsaker till elektromagnetisk instabilitet

 • Magnetfält i driften
 • Transienter via elsystemet

Magnetfält i driften

Lågfrekventa magnetfält är förrädiska transportkanaler för störningar som kan orsaka EMC-problem och ökad brandrisk. Vanligtvis överlagras magnetfälten med transienter som kan ge bildstörningar, missmatch i kommunikation med larmsystem och trådlösa wifi-system (ex återkommande falsklarm) och störningar i intern radiotrafik.
Störningar från magnetfält har ingen stabil potential, vilket innebär att det kan ge upphov till otippade intermittenta funktionsfel.
Symptomen kan komma smygande över tid och utvecklas allt eftersom maskinparken uppdateras och utökas.

Några exempel:

 • Förkortat upptäcktsavstånd för sensorsystem eller utebliven funktion
  Förekommer främst i butiker.


 • Ökad känslighet mot externa störsignaler.  Det transientskydd (elfilter) som tillverkaren placerat i en maskin kan över tid få reducerad funktion. Vid installation av ytterligare olinjära belastningar kan skyddet mot de störningar man tänkt skydda sig mot till sist upphöra.
  I ett sådant fall upptäcker man inte att man har ett EMC-problem förrän bägaren rinner över och ytterligare någon störning får en avgörande effekt. Då kan felsymptom komma mycket abrupt utan förvarning.
  Felet är svårt att hitta om det kommer från sammanlagrade störningar. Här krävs en välplanerad långsiktig plan med mätningar och tester.

 • Minskat antal användare och oönskade utloggningar i trådlösa system
  Kan även ge plötsliga låsningar i datoriserade styrsystem som kräver återkommande omstarter.

 • Tidsfördröjningar av data   
  Meddelanden och drifttelegram måste skickas om eller uteblir i vissa perioder.
 • Minskad räckvidd och störningar i radiokommunikation
  Kan märkas som missljud i PA-system.

 • Många mätutrustningar är högohmiga vilket gör att små svaga transienter kan ge besvärliga störningar.
  Gäller främst inom sjukvård.

 • Störningar i medicinska implantat
  Livsuppehållande implantat kan triggas till felaktig funktion eller driftstopp.

Vanliga orsaker till magnetfält:

-Anslutning av metalliska byggnadsdelar till elektrisk jord (potentialutjämningar)
-Jordningsförfaranden (bonding) på byggnadsdelar och kabelstegar
-Obalans mellan faserna
-Anslutning till fjärrvärme
-Otillräcklig faskompensering (reaktiv effekt)

Transienter via elsystemet
Är transienterna ledningsbundna och transporteras via faser, nolla och jord kan det främst orsaka överbelastning som överhettar strömförsörjningsenheter samt:

 • Långsamma spänningsvariationer
 • Obalans i trefassystem
 • Kortvariga spänningssänkningar (dippar)
 • Korta avbrott
 • Symptom liknande problem vid vagabonderande magnetfält

Det handlar om hur elektroniken är konstruerad med tanke på förmågan att stå emot externt kommande störningar. Det kan smyga sej in likström som utrustningen inte är konstruerad att hantera.


Föreskrifter
Enligt föreskrifterna för elsäkerhet ska elektrisk utrustning i fast installerad industriell verksamhet vara provad, godkänd och dokumenterad med avseende på elektromagnetisk kompatibilitet. 
Tillverkaren/Leverantören ska tillhandahålla anvisningar som klart och tydligt informerar om installation, användning och eventuellt underhåll för att säkerställa att EMC upprätthålls under hela livslängden.
En nackdel är att leverantörer testar sina produkter i skyddade testmiljöer som exempelvis inte tar hänsyn till vagabonderande magnetfält. En bättre ide vore att utföra testerna efter installation under skarpa driftförhållanden. Då kan man även ta hänsyn till begagnad utrustning.

 

Tips inför felsökning
- Driftpersonal kan med fördel uppmanas vara uppmärksamma på vad som sker, i vilka tillfällen felen kommer samt hur driften påverkas efter nyinstallerade produkter som ex belysningsinstallationer. Detta ger värdefull information inför en felsökning och åtgärder.
- Finns möjlighet att stänga ner delar av driften vid felsökning?
- Leta efter kablar som känns onormalt varma....notera längd, skärmning och typ av förskruvningar.
- Förekommer sammanblandning av signal/kraft-kablage på kabelstegar?
- Störningar i högtalarsystem?
- Har nya varvtalsstyrda motorer tillkommit?

 

Elmiljökontroll
En elmiljökontroll ger information hur elmiljön ser ut och vad som går att åtgärda.